Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Def u ref" etmek ne demektir?
#1
Oku-1 
"Ey belaları def u ref edecek olan Allah’ım! Bizden bütün belâ ve musibetleri def u ref eyle"


Def etmek ne demek, ne anlama gelir? Def etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen def kelimesinin ilk anlamı uzaklaştırmak ve kovmaktır. Etmek fiili ile birlikte kullanılan bu sözcük, insana sıkıntı veren meselelerin giderilmesi, sorunların halledilmesi anlamında da kullanılır. ''Defol'' kelimesi ise ünlem cümlelerinde kullanılan bir kovma sözüdür. Def etmek ne demek, ne anlama gelir? Def etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Def etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Savmak 2- Kovmak 3- Savuşturmak 4- Gidermek 5- Çözmek 6- Halletmek

7- Uzaklaştırmak 8- Göndermek 9- Yollamak 10- Tasfiye Etmek 11- Yok Etmek

Def etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız def etmek kelimesi, 16. yüzyılda literatüre girdi. Def etmek, birini yanından uzaklaştırmak anlamına gelir. Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamada da kullanılır. Örneğin def ü ref, savuşturmak demektir. Def-i bela ise, insana sıkıntı veren meselelerden kurtulması, belaları başından savmak manasına gelir.

Def etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Defetmek kelimesi birleşik bir isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Defetmek - Doğru Kullanım

Def etmek - Yanlış Kullanım

Def etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Şu meseleleri başımdan defedince uzun bir tatile çıkmayı düşünüyorum.

(Yok etmek, gidermek anlamında kullanılmış)

2- Koray, kaba saba konuşmaya başlayınca yanımdan defettim

(Kovmak anlamında kullanılmış)

<<<<ALINTI>>>

Dua zamanı

Şu an içinde bulunduğumuz (bu gün itibariyle 14. gün)

Safer ayı kameri ayların ikincisidir. Bu ayda çok musibetin ve belanın indiğine inanılır. Bütün günler ve aylar Allah Teâla’ya ait zaman dilimleri olduklarından, kendi başlarına fayda ve zarar verebilecek şeyler değildir. Bunlarda olan musîbetler gün veya aydan dolayı değil de, her şeyi takdir eden Allah  Teâla’nın takdiriyle olduğu bilinmelidir. Gerçi Cenâb-ı Hak, insanı her an imtihan etmektedir. Öyle ise, bize düşen vazife, her halukârda sabredip, başa gelecek olan bela ve musibetin imtihan için geldiğini ve Allah’a (c.c) tevekkül etmek gerektiğini unutmamalıyız.Bu ayda geçmiş kavimlere pek çok belâ ve musibetlerin indiği söylenmektedir.Bize düşen her an ve demde O’nun yüce dergâhına sığınmak, af ve mağfiretimizi istemektir.

Bu ayda, yıl boyu inecek belalardan, kaza ve musibetlerden dua ve iltica ile Allah’a sığınmalıyız. Üzerimizden kaldırılması, İslâm ümmetinin ve mü’min kardeşlerimizin, hassetsen Kur’ân hizmetkârlarının bu belalardan muhafaza edilmelerini yüce Rabbimiz’den tazarru’ ve niyaz ile istirham etmeli, Koruyucuların en hayırlısı olan Allah’ın (cc) koruması, inâyeti ve muhafazasına hevâle etmeliyiz.

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü (10 şubat Çarşamba) , öğlen ve ikindi namazı arasında iki rek’at namaz kıldıktan sonra aşağıdaki duayı okumamız uygun olur.

1 .Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2. Rekât : Fatiha'dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi.

Belaları Def u Ref etme duasi

Bu namazdan sonra 100 kere "Yâ dâfia'l-belâyâ, idfâ anna'l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin, inneke alâ külli şey'in kadir" ( Ey belaları def u ref edecek olan Allah’ım! Bizden bütün belâ ve musibetleri def u ref eyle. Allah (cc) koruyucuların, muhafaza edenlerin en hayırlısıdır ve Erhâmü’r-Rahmîndir. Ey Rabbim! Senin her şeye gücün yeter” okunmalı ve dua edilmelidir.Elhamdülillahi Rabbil âlemîn.Vesselâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeîn.Va’fü annâ vağfir lena verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kafirîn.
Varlığı canlarımızın cânı, nûru gözlerimizin ziyası Yüce Rabbimize, ilmi ve malûmatı adedince hamd ü sena, yolda ve darda  kalmışların biricik rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, tertemiz ailesine ve yıldızlar gibi etraflarına ışık saçan ashabına salât ü selam ederek bir kez daha Yüce Dergâh’a yöneliyor ve O’nun niyaz kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz:
Rabbimiz, Senden muhlis (ihlasa ermiş) ve muhlas (ihlasa erdirilmiş) kullarını te'yîd buyurduğun gibi, biz (aciz ve muhtaç) kullarını da, hakikate vâkıf olma adına yapmaya çalıştığımız okumalarımızı, ilimlerimizi ve amellerimizi ihlaslı kılarak te'yîd buyurmanı istiyoruz.
Ey Ehad ve Vâhid ve Samed olan, Ey Ondan başka hiçbir ilâh bulunmayan, Ey bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan, Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan, Ey hayatı veren ve ölümü veren, Ey bütün hayır elinde bulunan, Ey herşeye hakkıyla kadir olan, Ey bütün mahlûkatın dönüşü Ona olan Allah (c.c.)ım! Bizleri kâmil muvahhidlerden, Kur’âna ve Sünnete sâdık muhakkiklerden eyle.. sıddıklardan ve müttakî mü'minlerden eyle. Âmin.
Allah (c.c.)ım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bizleri esrarına naşir, kalbimizi imanın envârına mazhar eyle ve lisanımızı Kur'ân'ın hakaikiyle intak eyle.Ey kavmi içinde Nuh'un duasına icabet eden, ey düşmanlarına karşı İbrahim'e yardım eden, ey Yusuf'u tekrar Yakub'a kavuşturan, ey Eyyüb'den zararı kaldıran, ey Zekeriya'nın duasına cevap veren, ey Yunus ibni Mettâ'nın tevbesini kabul eden Allah (c.c.)ım! Bu müstecap duaların sahiplerinin hürmetine, bizleri ins ve cin şeytanlarının şerlerinden, zındıka ve ifsat komitelerinin entrikalarından muhafaza etmeni, düşmanlarımıza ve Kur’ân düşmanlarına karşı bize nusret vermeni, bizi nefislerimize terk etmemeni, sıkıntılarımızı kaldırmanı ve kalblerimizin ve umum mü’minlerin, Kur’ân hizmetkârlarının kalblerinin hastalıklarına şifa vermeni, korku ve endişeleri gidermeni, ‘bir takım korkular ve açlıklarla ve mal, can ve mahsul eksikliğiyle imtihan’ da sabrederek müjdeye mazhar olanlardan olmamızı senden istiyoruz.Ulemâ-i sû’, ümerâ-i sû, meşâyih-i sû’ ve mutrafîn-i sû’un kötülük ve hilelerinden bizleri muhafaza eyle.Bizlere dilimizle değil, halimizle, takvamızla, hilmimiz ve ilmimizle va’z etmeyi nasip eyle…Bizlere bir insanın elinden tutmadan önce kalbinden tutmanın sırlarını öğret Ya Rabbi!
Allah’ım!Bizleri geçmişte kaybolmaktan, boğulmaktan  muhafaza ederek yarınlara, ebediyete hazırlananlardan eyle…Nazarlarımızı, Bakışlarımızı  ibret, sükutumuzu hikmet, konuşmamızı san’at ve mârifete dönüştür Ya Rabbi!
Allah’ım!Boşa bakanlardan, başa kalkanlardan, boşa konuşanlardan, çaka satanlardan, hakkı söylemeyip susanlardan, menfaati için koşanlardan eyleme.Allah’ım!Zenginlerimizi hamiyetsiz, fakirlerimizi gayretsiz, âlimlerimizi amelsiz, idarecilerimizi adaletsiz bırakma Ya Rabbi!
Allah’ım!Cehalet zaruret ve ihtilafa karşı açmış olduğumuz cihad-ı mâneviyemizde bizleri mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!Semalarımızı bayraksız, bütün müslümanları hürriyetsiz, kadınlarımızı iffetsiz, mü’minleri izzetsiz,  camilerimizi cemaatsız, cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma Ya Rabbi!
Allah’ım!Her dâim  hem kavli hem de fiili dua yapmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!Dahilî ve hâricî düşmanlarımızdan, entrika ve hilelerinden sana sığındığımız gibi; cehaletden, tembellikten, yılgınlık ve korkaklıktan, kapasite israfından, zaman israfından, adam kıtlığından da sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!
Okul ve Üniversitelerimizi aklın nuru ve vicdanın ziyasıyla aydınlat ve Kur’ân hakikatlerinin tedrisi için birer eğitim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!
Bildiklerimizin hamili değil âmili olanlardan eyle Ya Rabbi!Din tâcirlerinin ve maneviyat simsarlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!Varlığıyla yokluğu belli olmayan, Müslümanların ızdırabıyla yanmayan, Seni hakkıyla anmayan, sahih bir imanla inanmayan kullardan eyleme…Müteharrik bir meyyit olmaktan, bâtılı Hak sanmaktan, ehl-i Hakka yan bakmaktan, inancını Şeytana satmaktan muhafaza eyle…
Allah’ım!Baktıklarımızı  görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, ferâsetli olmayı, Sırat-ı müstakîmi bulmayı, her an Hakk’ı korumayı cümlemize nasip eyle…
Allah’ım!Kur’ ân’ı; mezarlara ve vicdanlara mahkum etmekten, dini sâdece beş vakte tahsis etmekten, dünyayı bilip ahireti bilmemekten muhâfaza buyur…
Çaresizliğimizin çaresi sensin Allah’ım!Çarelerinden bizleri çaresiz kılma Allah’ım!
İslâm’a kasdetmiş zalimlerin, Nemrutların, süfyanların, deccalların şerrinden bütün müslümanları muhafaza eyle Allah’ım!İslâm âlemi ve Müslümanlar üzerinde dolaşan karabulutları, oynanan oyunları def u ref eyle. Plân ve tuzaklarını ma’kûsen kendi aleyhlerine ve başlarına çevir yâ Rabbi!
Allah’ım!Aklımıza  ilim ve hikmet, fikrimize ferâset ve basîret, bedenimize sıhhat ve âfiyetRuhumuza da tekâmül, ferahlık ve sükûnet ihsan eyle Ya Rabbi!
Peygamberimiz (s.a.v)’in duasıyla Sana iltica ediyoruz:“Ey Kur’ân’ı indiren, bulutları gök yüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın edip bozguna uğratan Allah’ım! Düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et.” (Buhârî, Cihad, 112; Müslim, cihad,20)
Birliğimizi, uhuvvetimizi, tesanüdümüzü bozmak isteyenlere fırsat verme Allah’ım!Ey rabbimiz!.. bizleri; nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetü’l-firdevste mes’ud kıl!.... Âmin…âmin, âmin… Bihürmeti Seyyidi’l Mürselîn…


Kaynak: Dua zamanı - İsmail AKSOY

risalehaber com


RAŞiDi TARıKATINDA DA BELALARI DEFETME DUASI  (SAFER AYI DUASI) BUDUR


Raşidi Tarikatında - Vedfea Duası (Bizden Uzak Eyle Duası)

VEDFEA DUASI (Def eyle Duası)

Vedfea  Duası  Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Allahümme vedfeana küfrel kafiriyne,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyne,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyne,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyne,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyne,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyne,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyne,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyne,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyne,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyne,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyne,
Allahümme vedfeana neffasatil ugadiyne,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyne,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyne,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyne,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyne,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyne,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyne,
Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyne,
Allahümme vedfeana şematati küllü şamitiyne,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyne,
Allahümme vedfeana gafel El gafiliyne,
Allahümme vedfeana amelil yüraune,
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyne,
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyne,
Allahümme vedfeana inkarel münkiriyne,
Allahümme vedfeana iftirael müfteriine,
Allahümme vedfeana seerigal müseerigune,
Allahümme vedfeana naakısel munkısune,
Allahümme vedfeana deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sağ azı diş ile)
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


„inteha Vedfea Duası”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi
Original Kar©glan


VEDFEA DUASI

صلاة ودفعن
ودفعنا دعس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اللهم ودفعنا كفر الْكَافِرِين
اللهم ودفعنا شرك الْمُشْرِكِينَ
اللهم ودفعنا نفاق الْمُنَافِقِينَ
اللهم ودفعنا حسد الْحَاسِدٍ
اللهم ودفعنا فسق الفَاسِقٌ
اللهم ودفعنا خيانة الخَائِنِينَ
اللهم ودفعنا كذب كذب الكَاذِبُين
اللهم وَدْفَعَنَا إفْسَادَ اْلمُفْسِدِينَ
اللهم ودفعنا إسراف الْمُسْرِفُونَ
اللهم ودفعنا عَدَاوَةَ اْلعَدُوِّينَ
اللهم ودفعنا سحر السَّاحِرين
اللهم ودفعنا النَّفَّاثَاتِ الْعُقَدِين
اللهم ودفعنا جرم الْمُجْرِمِينَ
اللهم ودفعنا ظلم الظَّالِمِينَ
اللهم ودفعنا وحشة الْواحشين
اللهم ودفعنا سيئة الْمسيئين
اللهم ودفعنا خيالل كل متخيالين
اللهم ودفعنا نظرال حاءنين
اللهم ودفعنا كشف الكفرالكشفن السيّإين
اللهم ودفعنا شمتاتو كل شمتون
اللهم ودفعنا عمال بخيلّين
اللهم ودفعنا غافلا الغافلين
اللهم ودفعنا عمل اليُرَاؤُونَ
اللهم ودفعنا عجلال كل معجّلين
اللهم ودفعنا تجوذ المتجاوذين
اللهم ودفعنا الْإنكار المنكرين
اللهم ودفعنا إفْتِراء ألمُفْترينَ
اللهم ودفعنا السارِق المُسارقون
اللهم ودفعنا انّاقِصَ اْلمُنْقِصوٌ
اللهم ودفعنا دجال وحواصّهو وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
اللهم ودفعنا الشيطان الرجيم وحزبهو وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ بدُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ استجب دعاءنا برحمتك يا ارحمرّاحمين ٯ سّلاَ مٌ على المرسلين والحمدلالله ربّ العلمين

Signing of RasitTunca
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca

Smileys-2
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi